Browsing Tag

بیضه در مردان وجود دارد

بیضه در مردان چگونه عمل میکند و دلیل آنکه یکی از بیضه ها از دیگری بزرگتر است چیست

بیضه در مردان وجود دارد که میتواند تولید اسپرم و همچنین گردش خون و نعوض برای الات تناسلی را انجام دهد و این مورد باید با بیضه های سالم صورت گیرد و اگر یکی از بیضه های شما از دیگری بزرگتر است این جای نگرانی ندارد چرا که یکی باید بزرگتر باشد…