Browsing Tag

درمان گوش

گوش هایم چرا نمیشنوند؟ آیا باید آن را شست و شو دهم تا بشنوند

گوش هایم درست نمیشنوند این سواتل برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده است .گوش یکی از حساس ترین نوع نقطه بدن است و در هنگام تمیز کردن آن باید احتیاط کنیم چرا که تنها عامل شنوایی را در بر گرفته است و اگر گوشی نشنوند ما هیچ صدایی را در این جهان…