Browsing Tag

گزگز کردن پا

گزگز کردن یا مورمور کردن پا چگونه و به چه دلیل و راه درمان آن چیست

گزگز کردن یا مور مور کردن پا گاهی بخاطر کم خونی و یکجا نشستن است و گاهی هم بخاطر وجود دیسک کمر و یا لخته شدن خون است که همه یاین موارد به سادگی و راحتی قابل درمان است و فقط میخواهد شما به سمت دکتر بروید و این مشکل را با دکتر خود در میان…